Lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

Deze procedure is gesloten (14-10-2021).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Etten-Leur
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Corsten & Corsten voor Stichting Star-shl

De organisatie

Star-shl kijkt, meet, onderzoekt en analyseert. ‘Samen voor de gezondheid’, dat is waar de stichting zonder winstoogmerk met ruim 1.400 medewerkers voor staat. De juiste zorg en diagnostiek op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Zo blijft de zorg voor iedereen die er gebruik van moet maken toegankelijk. Nu en in de toekomst. Daar draait het vooral om bij Star-shl. 

De stichting is opgericht voor en door huisartsen, en heeft een oproep- en bewakingsdienst voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes en hoge bloeddruk. Daarbij werkt Star-shl samen met meer dan 2.500 huisartsen in 750 huisartsenpraktijken. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met 250 zorginstellingen, een groot aantal ziekenhuizen en met 460 verloskundigen in bijna 150 verloskundigenpraktijken. Een zeer omvangrijk netwerk in Zuidwest-Nederland dat Star-shl tot marktleider in medische diagnostiek in de regio maakt. Ruim 130 praktijkondersteuners ondersteunen huisartsen in hun praktijk.

Verder heeft de organisatie met 27.000 patiënten de grootste trombosedienst van ons land en beschikt Star-shl over een fijnmazig netwerk van prikposten op meer dan 185 locaties. Ook voert de organisatie prenatale diagnostiek, beeldvormende en functieonderzoeken uit. Hiervoor wordt samengewerkt met specialisten van verschillende ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland.

Een brede dienstverlening en uitstekende diagnostiek; dat wil Star-shl haar patiënten bieden. De organisatie heeft, naast deskundigheid op het gebied van diagnostiek en het verlenen van goede service aan patiënten, maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Mede daarom zet Star-shl voor ondersteunende diensten veel vrijwilligers in die patiënten een extra helpende hand bieden. 

Uniek voor Nederland is het state-of-the-art laboratorium in Rotterdam. Het laboratorium omvat zowel klinische chemie als microbiologie, en is verregaand gerobotiseerd en geautomatiseerd. Ook is er een point-of-care testing lab en een kenniscentrum point-of-care. De medisch professionals hier geven aanvragers adviezen op maat op het gebied van klinische chemie en microbiologie. De organisatie benadrukt zijn hoogwaardige medische karakter verder door te participeren in wetenschappelijke studies en door in cursussen en opleidingen kennis te delen met zorgverleners. 

Kwaliteit staat bij Star-shl in alles voorop. In de relatie met patiënten en zorgverleners, maar zeker ook in de dienstverlening die geboden wordt. Niet voor niets is er veel aandacht voor het behalen en behouden van formele ISO-accreditaties, zoals het NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging en de ISO-15189 normering voor medische laboratoria. 

Star-shl behoort tot de koplopers in het vernieuwingsproces in de zorg. Innovatie en samenwerking zijn noodzakelijk om kwalitatief hoogstaande zorg in Nederland beschikbaar te houden. De dienstverlening aan patiënten en zorgverleners verder verbeteren en de efficiëntie verhogen, dit onder meer door informatiestromen te optimaliseren: voor Star-shl een van de belangrijkste opgaven voor de nabije toekomst. Digitalisering en automatisering zijn hierin cruciaal. 

Star-shl bevindt zich in een competitieve markt die in tempo blijft veranderen. Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is integraliteit. Het doel is om een intensieve(re) samenwerking aan te gaan met tweedelijns laboratoria. In de komende jaren zal deze samenwerking verder uiteen gezet worden en de strategie hieromtrent verder ontwikkeld worden. Mede vanuit de zorgverzekeraars is sprake van toenemende druk op verdere consolidatie in de sector en het vormgeven van integrale diagnostiek. Tegelijkertijd roept de actuele Covid-19 pandemie vragen op over de bestendige inrichting van de laboratoriuminfrastructuur in Nederland. Star-shl wil als een van de grotere laboratoria daar een herkenbare rol in spelen.

Jij als lid Raad van toezicht ondersteunt samen met je collega-toezichthouders de Raad van Bestuur bij het realiseren van de ingezette strategie. Niet door toezicht te houden op de dagelijkse gang van zaken, maar door op strategische hoofdlijnen en in een constructieve samenwerking de Raad van Bestuur te helpen haar ambities voor de komende jaren waar te maken. 

Star-shl is organisatorisch opgedeeld in vier sectoren: Markt en relaties, Beeldvormend- en functieonderzoek en prenataal centrum, Laboratoriumdiagnostiek en Bloedafname en trombosezorg. De vier sectoren worden ondersteund door verschillende stafafdelingen. 

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een tweehoofdige Raad van Bestuur die in alles handelt conform de Governancecode Zorg. De Raad van Bestuur wordt daarbij ondersteund door het Management Overleg Star-shl, gevormd door de directeuren van de sectoren en een aantal managers van faciliterende diensten. Ook heeft de organisatie een medische staf met deskundige professionals uit verschillende onderdelen van Star-shl.

Verder heeft Star-shl een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad.

De positie

Stichting Star-shl, marktleider in medische diagnostiek in Zuidwest-Nederland, is op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een financieel profiel, tevens voorzitter van de auditcommissie. Het betreft een benoeming op bindende voordracht van de Cliëntenraad. 

Gezocht wordt een maatschappelijk betrokken toezichthouder met ervaring op het gebied van financieel beleid en financiële verslaglegging die vanuit een kritisch-betrokken en onafhankelijke houding samen met de collega-toezichthouders de Raad van Bestuur ondersteunt bij het concreet handen en voeten geven aan belangrijke strategische keuzes. Een integere financieel professional met voldoende beschikbaarheid die op een goede manier het evenwicht houdt tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.   

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Star-shl bestaat uit vijf leden en volgt de Governance code Zorg. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting. De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vraagt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurder. Hierbij moet de juiste balans gevonden worden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden (goedkeuring jaarrekening, benoeming accountant, begroting) en fungeert zij als werkgever van de bestuurder.

Voor de Raad van Toezicht is een competentieprofiel opgesteld, gekoppeld aan de strategie van de organisatie. Op basis hiervan is de Raad tot een verantwoord aftreedrooster voor de komende jaren gekomen. Hieruit voortvloeiend treedt het lid met de financiële portefeuille (tevens voorzitter van de auditcommissie) eind 2021 af. Star-shl is voor deze positie dan ook op zoek naar een nieuwe toezichthouder. 

De Raad van Toezicht streeft bij haar samenstelling naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid, culturele, maatschappelijke en ondernemende  achtergrond  De leden zullen door hun specifieke kennis en ervaring ieder voor zich, maar ook in collegiale samenwerking met de andere leden, een toegevoegde waarde moeten hebben voor het bestuurlijk toezicht op Star-shl. 

Kandidatenprofiel

Voor jou geldt

 • je kunt toezicht houden op strategische hoofdlijnen waarbij je terughoudend en tegelijkertijd rolvast bent
 • je weet goed het evenwicht te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • je hebt op jouw gebied inhoudelijke kennis en kunt zo op niveau tegenwicht bieden in het samenspel met de bestuurder
 • je bent in staat gebruik te maken van de meerwaarde van de complementariteit van de profielen binnen de Raad van Toezicht
 • je kunt in een complexe en veranderende omgeving goed omgaan met dilemma’s en onzekerheid
 • je bent gericht op samenwerking en in staat in een team discussies te voeren over de inhoud zonder de relatie onder druk te zetten
 • je bent integer en maakt eventuele conflicten met je eigen belangen direct kenbaar
 • je staat open voor signalen van derden en neemt deze mee in je afwegingen als toezichthouder
 • je hebt een goed gevoel voor de politieke en maatschappelijke context en beschikt over een voor de organisatie relevant netwerk op strategisch niveau.

Als kandidaat heb je

 • academisch werk- en denkniveau
 • een financiële achtergrond met ervaring op het gebied van strategisch financieel beleid (incl. huisvesting) en financiële verslaglegging 
 • kennis van en ervaring met strategische vraagstukken in een snel veranderende en dynamische sector. Het liefst heb je ook ervaring met fusies en overnames
 • kennis van financiering en wetgeving in de zorgsector of je wilt je deze kennis in ieder geval eigen maken
 • voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit om je in te zetten voor deze functie. Gezien de actuele ontwikkelingen binnen de organisatie is de verwachting dat er de komende periode een meer dan gemiddelde tijdsinvestering van de toezichthouders wordt gevraagd.

Verder geldt voor jou

 • je hebt een krachtige, open persoonlijkheid en bent een sterke adviseur
 • je bent ondernemend ingesteld
 • je omarmt de uitgangspunten van modern toezichthouden
 • je bent gezaghebbend, wekt vertrouwen en geeft op een positief-kritische manier feedback
 • je bent organisatie- en omgevingssensitief en hebt empathisch vermogen
 • je hebt overtuigingskracht.

Het aanbod

De inzet wordt geschat op circa één dag per maand. De Raad van Toezicht heeft 6 vergaderingen per jaar, de Auditcomissie heeft 4 vergaderingen per jaar. De bezoldiging voor het lid bedraagt € 12.000,- bruto per jaar.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier. 

Stichting Star-shl laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch bereiken via 071 – 581 4410.

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op donderdag 14 oktober. De selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 20 oktober en vrijdag 22 oktober. De data voor de selectiegesprekken bij Star-shl worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk beschikbaar te zijn op deze data. 

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (14-10-2021).

Over deze headhunter - Corsten & Corsten

Corsten & Corsten is een bureau voor executive search, interim-management en mobiliteit. Wij ondersteunen en begeleiden organisaties op gedurfde en energieke wijze bij de invulling van sleutelposities.

Corsten & Corsten wordt gevormd door Michiel en Wim Corsten, zoon en vader. Beiden met een sterke affiniteit met het maatschappelijk domein.

Meer vacatures van Corsten & Corsten op Lintberg

Corsten & Corsten is sinds 2018 aangesloten bij Lintberg.