Lid Raad van Toezicht (3x)

Deze procedure is gesloten (22-12-2021).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
zie tekst
Locatie
Hoogeveen
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Terra Management Search voor De Westerkim

De organisatie

De Westerkim is een kleinschalige organisatie voor wonen, zorg, welzijn en dagbesteding in de gemeente Hoogeveen. De Westerkim werkt vanuit een christelijk levensbeschouwe-lijke visie met een breed aanbod aan zorg en dienstverlening zoals het leveren van thuiszorg en kleinschalig wonen met zorg. De kernbelofte van de Westerkim is: “Welkom thuis!” De Westerkim richt zich op het creëren van een zelfstandige woon- en leefomgeving die aansluit op wat bewoners gewend waren en waarbij ze zich thuis voelen.

De kernactiviteit van de Westerkim is het verlenen van zorg en huisvesting aan ouderen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Door de maatschappelijke ontwikkelingen is de Westerkim van een traditioneel verzorgingshuis veranderd in een centrum voor cliënten met een zware zorgvraag. Naast zorg met verblijf levert de Westerkim zorg en hulp aan huis in Hoogeveen.

Bij de Westerkim werken ongeveer 320 kundige en gemotiveerde betaalde medewerkers (182 fte) en circa 160 enthousiaste vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten. Daarnaast zijn er gemiddeld 15 stagiaires werkzaam.
`
De stichting heeft een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht die nu nog uit drie personen bestaat.
De raad van toezicht heeft in 2018 een tweede bestuurder aangetrokken. Enerzijds gezien de grote bouwuitdaging waar de Westerkim voor stond en anderzijds de komende pensionering van de bestuurder. Medio 2023 zal de langstzittende bestuurder – wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – defungeren, de bouw is dan ook in belangrijke mate afgerond. De raad van bestuur wordt ondersteund door een manager zorg en welzijn, een manager bedrijfsbureau, een hoofd dienstverlening & gastvrijheid, een hoofd veiligheid & techniek en een hoofd administratie.

Taken & verantwoordelijkheden

De raad van toezicht van de Westerkim bestaat momenteel uit 3 leden, waarvan er twee aftreden wegens het volmaken van de maximale termijnen van twee maal vier jaar. De toezichthouder met het aandachtsgebied financiën blijft nog aan. Gekozen is om de raad van toezichthouders te vergroten naar vier leden. Om deze reden worden er niet twee maar drie nieuwe leden van de raad van toezicht gezocht, waarvan één – na een inwerkperiode van één of twee jaar – de voorzitterszetel zal innemen.
De raad van toezicht heeft een drietal taken. Allereerst dient de raad toezicht te houden op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie via het beleid van en de aansturing door de bestuurders. Daarnaast is de raad adviseur en sparringpartner voor het bestuur. Ten derde is de raad werkgever van de bestuurders. De taken en verantwoordelijkheden van de raad zijn in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode 2017.

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is dat de leden generalisten zijn die samen een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview maar hebben een specifiek aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Ze dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke en eenduidige opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de Westerkim.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De afzonderlijke toezichthouders hebben een eigen verantwoordelijkheid (informatiehaalplicht) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van het bestuur, de externe accountant en/of derden (zoals het management, de adviseurs, de controller of de externe toezichthouder).
De leden van de raad van toezicht kunnen zich identificeren met de christelijke identiteit van de Westerkim, waarbij de Bijbelse waarden en normen als leidraad dienen voor hun handelen.

Het toezicht geschiedt vanuit een onafhankelijke opstelling en vindt niet alleen achteraf plaats, maar heeft ook een anticiperend karakter. De raad komt regulier plenair zes keer per jaar bijeen.
Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt met portefeuillehouders. Het is aan de nieuwe raad om te besluiten of men al dan niet wil werken met een audit-, een kwaliteits- en/of een remuneratiecommissie.
De raad vergadert regulier tweemaal per jaar met de ondernemingsraad, waaronder een artikel 24-vergadering, en de cliëntenraad.

Een van de kandidaten wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad. De cliënten-raad participeert in de selectierondes voor alle drie nieuwe toezichthouders.
Terra Management Search, Woonzorgcentrum de Westerkim, informatienotitie 3 leden raad van toezicht, nov. 2021 8/9

De positie

De raad van toezicht zoekt leden voor de raad die voldoen aan navolgende beschrijving.

Algemeen:
Elk lid van de raad van toezicht

 • heeft affiniteit met de ouderenzorg in het algemeen en met de visie van de Westerkim in het bijzonder;
 • kan zich identificeren met de christelijke identiteit van de Westerkim, waarbij de Bijbelse waarden en normen richtinggevend zijn voor het eigen handelen;
 • beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • bezit het vermogen om het beleid van de Westerkim en het functioneren van de bestuurders te toetsen;
 • is in staat om de bestuurders met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren;
 • weet out of the box te denken, waardoor innovatieve ideeën ontstaan;
 • heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurders voorgelegde aangelegenheden;
 • heeft het vermogen om in teamverband te werken;
 • is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke opstelling waarbij hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting;
 • heeft als voornaamste drijfveer de behoefte om meerwaarde toe te voegen in het publieke domein en is in staat te denken in het licht van de toekomstige maat-schappelijke ontwikkelingen;
 • doet moeite om zich in de diepte of de breedte verder te (blijven) ontwikkelen in het eigen aandachtsgebied, en op toezichthoudend terrein;
 • is een generalist met expertise op het aandachtsgebied waarvoor hij/zij aange-trokken wordt;
 • staat voor “good governance”;
 • is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming;
 • is voldoende beschikbaar.

De drie nieuwe toezichthouders Gezocht wordt naar drie collega’s met ieder een deskundigheid op een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden:

 • voorzitterschap;
 • governance;
 • (ouderen-)zorg;
 • HRM/organisatie;
 • bedrijfsvoering;
 • juridisch;
 • vastgoed;
 • financiën;
 • zorgfinanciering.

De raad van toezicht zoekt drie nieuwe collega’s die samen de genoemde aandachts-gebieden zoveel mogelijk afdekken. Hierbij dienen in ieder geval de aandachtsgebieden “voorzitterschap”, “(ouderen)-zorg” en “HRM/organisatie” ingevuld te worden.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht heeft gezien het maatschappelijke doel van de stichting ervoor gekozen om bij de beloning van haar toezicht ruim binnen de marges van de wet normering topinkomens en de normen van de NVTZ te blijven. De vergoeding voor de leden bedraagt € 7.000,00 en voor de voorzitter is de vergoeding € 10.000,00 op jaarbasis. De raad van toezicht heeft het voornemen om de vergoedingen op korte termijn te verhogen, passend bij de huidige WNT-klasse.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link. De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Terra Management Search begeleid. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk woensdag 22 december 2021 een motivatiebrief en curriculum vitae.
 

Deze procedure is gesloten (22-12-2021).

Over deze headhunter - Terra Management Search

Terra Management Search is specialist in het bemiddelen van bestuurders-, directie-, management- en toezichthoudende functies. Wij staan voor een kwalitatieve dienstverlening in werving & selectie, en executive search voor zowel vaste als interim posities.

Meer vacatures van Terra Management Search op Lintberg

Terra Management Search is sinds 2021 aangesloten bij Lintberg.