Lid Raad van Toezicht (3x)

Deze procedure is gesloten (30-04-2020).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Venlo
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Avident voor Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

De organisatie

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Het bestuur van OGVO wordt thans gevormd door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur is gemandateerd door de Raad van Toezicht (RvT) welke toezicht houdt op de besturing van OGVO. Het College wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door het Management van de drie scholen en een Directeur Bedrijfsvoering. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De inrichting van de organisatie en medezeggenschapsstructuur is thans volop in ontwikkeling, waarbij met ingang van schooljaar 2020-2021 een definitieve structuur bekend zal zijn.

De Raad komt in formele zin 4 keer regulier per jaar bij elkaar, daarnaast vindt er 2 x per jaar overleg met de GMR plaats en wordt een themadag gehouden. Tevens is er ruimte voor scholing en informeel overleg.

De positie

Voor Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) zijn wij op zoek naar 3 leden Raad van Toezicht. In overeenstemming met het rooster (van statutair) aftreden van de Raad, nemen 2 leden afscheid en wordt de raad met 1 extra lid in de loop van 2020 uitgebreid. Op basis van de reeds zittende Raad wordt gezocht naar kandidaten met een onderwijs & innovatie profiel, een vastgoed/huisvesting profiel en een HR/organisatieverandering profiel. Tevens wordt in de werving gelet op geschiktheid en interesse in het vicevoorzitterschap.

Taken & verantwoordelijkheden

De taken van de leden van de RvT, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de RvT als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur. De Raad van Toezicht hanteert de voor de VO geldende Governance Code. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunt u nalezen in het Reglement Raad van Toezicht, waarbij de focuspunten en toetsingscriteria die daarbij in de komende periode worden gehanteerd zijn verwerkt in het Toezichtplan 2020-2025.

Actuele thema’s

Gelet op de huidige en toekomstige trends, de inspectierapporten 2019, de strategische plannen en de koers die daartoe is uitgezet wil de Raad van Toezicht voor 2020-2025 in het bijzonder toezicht houden op:

 • Verbetering van kwaliteit van onderwijs, innovatie en in- en externe samenwerking
 • Professionalisering van medezeggenschap en interne dialoog
 • Daadkracht en implementatiekracht
 • Een goede externe verantwoording
 • De (financiële) continuïteit van de organisatie en huisvesting
 • Kwaliteitsimpuls rapporteringen met KPI’s

Kandidatenprofiel

Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht laat zich samenvatten in de kernwaarden algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelgroep, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Toezicht over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Nieuwe toetredende toezichthouders dienen de visie van OGVO expliciet te onderschrijven. Waaronder:

 • Goed en transparant toezicht voor OGVO
 • De raad houdt toezicht namens maatschappij, leerlingen/ouders en medewerkers

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

 • Affiniteit met onderwijs (VO in het bijzonder);
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving;
 • Academisch werkniveau;
 • In staat te opereren op strategisch denkniveau en de juiste vragen te stellen;
 • Groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • In staat zijn in een team te functioneren;
 • Open houding, stevig en op juiste toon;
 • Zicht op (landelijke) ontwikkelingen VO;
 • Heeft een innovatieve zienswijze als het gaat om onderwijs en is op de hoogte van de ontwikkelingen die er in de branche spelen;
 • In staat zijn tot zelfreflectie en een bijdrage leveren aan het team;
 • Naleven van de Governance Code op een eigentijdse/passende wijze.

Specifieke eisen leden Raad van Toezicht

Op basis van het rooster van aftreden is OGVO op zoek naar drie nieuwe leden. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoekt OGVO kandidaten met het volgende profiel welke hierna verder worden toegelicht:

 • Onderwijskundig & innovatie;
 • Vastgoed/huisvesting;
 • HR/organisatieverandering.

Onderwijs & Innovatie profiel:

 • Bekend met het werkveld en de landelijke ontwikkelingen;
 • Bestuurlijke (onderwijs)ervaring bij voorkeur in het voortgezet onderwijs;
 • Inhoudelijke visie op onderwijs passend bij OGVO;
 • Kwaliteitsdenker vanuit het principe ‘leerling centraal’;
 • Kunnen denken en handelen vanuit het klantperspectief (leerling- ouder);
 • Deskundige professional met een eigentijdse visie op onderwijs en het ontwikkelen van leerlijnen van kinderen/jong volwassenen;
 • Ervaring met (strategische) samenwerking in de keten;
 • De persoonlijkheid en achtergrond bezitten om bij de besluitvorming in sector gerelateerde kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad en naar de CvB te kunnen vervullen;
 • Heeft affiniteit met de doelstelling, de onderwijsfunctie en het werkveld van OGVO;
 • Kennis van wet- en regelgeving onderwijs en zicht op de financiële stromen;
 • Heeft aantoonbare ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende setting, meer in het bijzonder inzicht in het veld van het voortgezet onderwijs algemeen en/of medezeggenschappen en hun systeem in deze sector;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en zicht op compliance vraagstukken;
 • Heeft het vermogen en bezit de attitude om het CvB met raad en als klankbord terzijde te staan op onderwijsinhoudelijke punten;
 • Stevige persoonlijkheid die op een gepaste manier stelling durft te nemen;
 • Kennis van (voortgezet) onderwijs;

Vastgoed & Huisvesting profiel:

 • Kennis en ervaring met huisvestingsvraagstukken;
 • Kennis van en ervaring met ontwikkeling en beheer van vastgoed en verduurzaming;
 • Inzicht in het algemene functioneren van en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt;
 • Het hebben van juridische kennis met betrekking tot vastgoedzaken is een pre;
 • Inzicht in het algemene functioneren van en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt;
 • Kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit;
 • Inzicht in de financieringswijze binnen het onderwijs - en welzijnssector;
 • Heldere opvattingen m.b.t. risicomanagement en ‘control’ welke aansluiten bij een wendbare organisatie in een veranderende interne en externe omgeving;

HR/organisatieverandering profiel:

 • Voor deze vacature wordt gezocht naar een toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, sociale innovatie en HR.
 • Het nieuwe lid heeft inhoudelijk een dusdanige eigentijdse kennis en ervaring op strategisch niveau met het bepalen van de visie op organisatieontwikkeling en HR, dat hij/zij op dit gebied kritisch toezicht kan houden op de toekomstige ontwikkeling en inrichting van deze organisatie in de het onderwijs.
 • Vakdeskundigheid op het gebied van HRM; met accent op strategische personeelsplanning, mobiliteit en professionalisering.
 • Oplossingsgerichte instelling;
 • Meerjarige ervaring als directeur of leidinggevende HRM;
 • Ervaring met medezeggenschap;
 • Ervaring met HR (arbeidsmarkt)vraagstukken;
 • Ervaring met zelfsturing, eigenaarschap, regie op locatie, centraal/decentraal vraagstukken;
 • Kennis van de sector is een pre;

Interesse?

Herken jij jezelf in een van bovengenoemde profielen? Dan kun je reageren op deze positie via onderstaande link. Reageren kan tot 30 april 2020.

Deze procedure is gesloten (30-04-2020).

Over deze headhunter - Avident

Avident is gespecialiseerd in leiderschapsoplossingen op Senior Managementniveau (Bestuurders, Directeuren, Managers en Raden van toezicht) voor profit en non-profit organisaties.

Meer vacatures van Avident op Lintberg

Avident is sinds 2019 aangesloten bij Lintberg.