Lid Raad van Toezicht (2x)

Deze procedure is gesloten (18-11-2019).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Regio Zwolle
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Avident voor Zonnehuisgroep IJsel-Vecht

De organisatie

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) is een middelgrote VVT organisatie met ca. 1000 medewerkers en is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. ZGIJV gelooft dat de mens in iedere levensfase waardevol is en wil dit blijvend actief ondersteunen. Dit doet zij door het bieden van ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en revalidatie & behandeling. Het behoud van eigen regie staat bij alle vormen van dienstverlening voorop. ZGIJV biedt zorg en behandeling vanuit vijf locaties, de Esdoorn, de Venus, de Riethorst en het Zonnehuis in Zwolle en de Hoekstee in Ommen. Elke locatie heeft een eigen gezicht. Tevens biedt ZGIJV, samen met Carinova, Driezorg en IJsselheem, zorg aan huis in de gemeente Zwolle ter ondersteuning van het dagelijkse leven.

ZGIJV kent een 2-lagen structuur. Het bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht die toezicht houdt op de besturing van ZGIJV. De RvB wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door het managementteam. Er is een ondernemingsraad, een vrijwilligersraad en een centrale cliëntenraad.
De raad komt sinds 2018 maandelijks bijeen. Vergaderingen vinden regulier plaats in bijzijn van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de jaarlijkse zelfevaluatie. Stapsgewijs wordt de overgang gemaakt van commissies naar themagericht werken. 
De Raad van Toezicht heeft met ingang van 2019 zes leden. Eind 2020 wil de Raad uitkomen op een aantal van vijf leden.

De positie

Voor Zonnehuisgroep IJsel-Vecht zijn wij op zoek naar 2 leden Raad van Toezicht. Op basis van de samenstelling van de reeds zittende Raad wordt gezocht naar kandidaten met een financieel bedrijfskundig profiel en een wonen leven zorg profiel.

Taken & verantwoordelijkheden

De taken van de leden van de Raad van Toezicht en daarmede ook de eisen aan de taakvervulling, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de Raad van Toezicht als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van de bestuurder. Als belangrijke aanvullende taak wordt het als klankbord terzijde staan van de bestuurder benoemd. Als algemeen kader geldt de aan de Governancecode Zorg ten grondslag liggende uitgangspunten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunt u nalezen in het reglement Raad van Toezicht.

Onderwerpen die voor de nabije toekomst op de governance agenda staan zijn onder meer; 

 • Het verder uitwerken en doorvoeren van het concept van zorg naar leven
 • Verdergaande specialisatie en het vergroten van de daarbij behorende deskundigheid en ketensamenwerking;
 • Positionering ZGIJV in de regio;
 • Samenwerking medezeggenschap;
 • Samenwerking gemeenten
 • Visie op het wooncomponent;
 • Het behouden van een (financieel) solide organisatie, gericht op kwaliteit;
 • Goed werkgeverschap, met inhoudelijke kwaliteit;
 • De verdere beweging van de Raad richting new governance.

Kandidatenprofiel

Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht laat zich samenvatten in de kernwaarden algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelgroep, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Toezicht over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.
 
Algemene eisen Raad van Toezicht

 • Heeft affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en de identiteit van de stichting; 
 • Onderschrijft de christelijke identiteit van de stichting; 
 • Is maatschappelijk actief; 
 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
 • Heeft in het bijzonder (bestuurlijke) ervaring met bedrijfsconcepten binnen het publiek domein van gezondheidszorg; 
 • Is voldoende beschikbaar; 
 • Is (bij voorkeur) woonachtig binnen het werkgebied van de stichting;
 • Is in staat om vanuit de raad van toezicht in het belang van de stichting naar buiten te treden;
 • Beschikt over eigenschappen en uitstraling die hem/haar in staat stellen om zo nodig een rol extern te vervullen in het belang van de stichting; 
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur; 
 • Is in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand te bewaren;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 
 • Heeft het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen; 
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen; 
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
 • Is bereid zich blijvend te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder. 

Specifieke eisen Leden Raad van Commissarissen

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoekt ZGIJV kandidaten met het bijzonder aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering en wonen leven zorg.

Aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering

 • Brede financiële ervaring op tactisch en strategisch niveau (RA/RC-achtergrond);
 • Kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit;
 • Inzicht in de financieringswijze binnen de zorg- en welzijnssector;
 • Heldere opvattingen m.b.t. risicomanagement en ‘control’ welke aansluiten bij een wendbare organisatie in een veranderende interne en externe omgeving;
 • Financieel strateeg, scenariodenker, sparringpartner;
 • Ervaring met complexe financieringsvraagstukken;
 • Actuele kennis en ervaring met IT en Business Intelligence vraagstukken en -oplossingen;
 • In staat om te participeren in een Raad van Toezicht van een organisatie waarin waarden gedreven, voorbeeldgedrag, samenwerking en interactieve beleidsvoering concreet gemaakt worden;
 • De overtuiging dat financiële middelen ondersteunend zijn aan de doelstellingen. 

Aandachtsgebied wonen leven zorg

 • Kennis van en (bij voorkeur) ervaring met recente ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in relatie tot de maatschappelijke opdracht van de organisatie;
 • Kennis van en ervaring met ontwikkeling en beheer van vastgoed en verduurzaming;
 • Kennis van en ervaring met samenwerken in de wijk;
 • Het hebben van juridische kennis met betrekking tot vastgoedzaken is een pre;
 • Inzicht in het algemene functioneren van en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt;
 • Actuele kennis en ervaring met zorgtechnologie en innovatie;
 • Conceptueel denker, ervaring met conceptontwikkeling;
 • Woonachtig in (de regio) Zwolle.

Persoonskenmerken

Vooruitlopend op het starten van de procedure heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de zittende leden van de raad. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de huidige samenstelling van het team. In de procedure zal specifiek gekeken worden naar kandidaten die;

 • In de communicatiestijl persoonlijk contact, samenwerking en luisteren als stijl hanteren;
 • In het karakterprofiel de eigenschappen; verfrissend, toegankelijk, pragmatisch, prioriterend, onderzoekend, verbindend, gestructureerd, ordelijk en kritisch terug te vinden zijn;
 • Goed kunnen relativeren en reflecteren;
 • Durven te interveniëren en door te pakken;
 • Een dwarsdenker durven zijn;
 • Op een passende wijze ruimte en kleuring geven aan de raad door humor;
 • De verschillende rollen vanuit good governance erkennen en hanteren;
 • In staat zijn om een stevige discussie te voeren op een prettige manier mét juiste toon;
 • Aandacht hebben voor innovatie (en domotica);
 • Teamplayer zijn en in staat zijn om kritische vragen te stellen;
 • Kennis hebben van (regionale) lokale verankering en iemand die het “naorberschap” omarmt;
 • Over een lange termijnvisie beschikken. 

Interesse?

Herken jij jezelf in een van bovengenoemde profielen? Je kunt reageren op deze posities via onderstaande link. Reageren kan tot  1 november 2019. Contactpersoon voor deze posities is Monica Olislagers.Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (18-11-2019).

Over deze headhunter - Avident

Avident is gespecialiseerd in leiderschapsoplossingen op Senior Managementniveau (Bestuurders, Directeuren, Managers en Raden van toezicht) voor profit en non-profit organisaties.

Meer vacatures van Avident op Lintberg

Avident is sinds 2019 aangesloten bij Lintberg.