Lid Raad van Toezicht

Deze procedure is gesloten (30-10-2020).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Onbezoldigd
Locatie
Amstelveen/Leiden
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Stichting de Windroos

De organisatie

De Windroos biedt trajecten op het gebied van Begeleid Leren aan (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, zodat ze de opleiding van hun keuze kunnen volgen en zich voorbereiden op een participatieve plek in de samenleving.

De Windroos is uniek en toonaangevend op het gebied van Begeleid Werken in Nederland. We zijn er van overtuigd dat studeren bijdraagt aan herstel en de kans vergroot op passend werk. We bieden begeleiding conform erkende standaarden en bereiken hiermee duurzame resultaten. We dragen graag onze kennis over aan anderen. We nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek.

De organisatie werkt vanuit twee kleinschalige locaties in Amsterdam/Amstelveen en Leiden, met de ambitie om binnenkort een derde locatie in Haarlem te openen. De begeleiding is maatwerk; de wensen en de doelen van de deelnemer staan centraal. Er wordt daarbij veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van ouders, scholen, lotgenoten en behandelaren.

De Windroos biedt dus zelf geen onderwijsprogramma’s aan, maar geeft specialistische begeleiding bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en het realiseren van een reguliere opleiding. Er is daarnaast aandacht voor het persoonlijk functioneren.

De instelling heeft een budget van ca. € 1 mln. en telt 14 medewerkers. De leiding is in handen van directeur bestuurder Jeannette Koning. De Windroos is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie goed georganiseerd is, deelnemers centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van de begeleiding, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan alle actuele wetten en kwaliteitsnormen.

De organisatie is in 1999 gestart als antwoord op de toen aanwezige lacunes in de zorg ten behoeve van jonge mensen die klinisch of ambulant behandeld werden voor psychoses of aanverwante problematiek. Duurzame re-integratie van deze jongeren in regulier onderwijs en passend werk is meer dan ooit van belang (participatiewet). De Windroos onderscheidt zich van andere (GG)Zorgaanbieders omdat zij een uniek traject biedt waarin de onderwijscomponent in de vorm van de methodiek van Begeleid Leren een belangrijk element is.

Dit integrale herstel- en integratietraject in een eigen leer- en praktijkomgeving wordt ondersteund door aandacht voor sociale activering, onderwijs, werk en activiteiten en biedt daarmee een uitstekend perspectief voor de deelnemers. Met name de kans op terugval neemt aanzienlijk af; dit is voor de doelgroep en de naaste omgeving van groot belang. Tevens wordt een substantiële winst geboekt op toekomstige zorgconsumptie. Deze kostenreductie in combinatie met het inhoudelijke traject levert De Windroos een sterke positionering op als niche-speler richting de gemeentelijke WMO-contractpartijen (subsidieverleners).

De Windroos is ondernemend en flexibel, en heeft haar meerwaarde als niche-organisatie steeds weer bewezen. Het behouden van een zelfstandige ‘plek’ in het veranderende (WMO) zorglandschap, is een voortdurende uitdaging. Om deze op langere termijn te kunnen bestendigen is een groei noodzakelijk. De Windroos heeft voor 2021 een groeiambitie geformuleerd in de vorm van uitbreiding met een vestiging / aanbod in Haarlem.

De positie

De Raad van Toezicht van De Windroos werkt met betrokkenheid voor de organisatie. De sfeer is vakkundig, informeel en plezierig. In verband met de aflopende zittingstermijn van 1 van de leden ontstaat de vacature. De leden die blijven na 1-1-2021:

 • Elke Geerdink – lid RvT, auditcommissie Hoofd Internal Audit, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Kees Vreugdenhil – lid RvT, remuneratiecommissie Voorzitter Bestuur, Stichting Fioretti Teylingen (Scholengroep VO)
  • Voorzitter RvT HERO-kindercentra
  • Voorzitter RVT Stichting Rijswijkse Kinderopvang
 • Britt Blomsma – voorzitter RvT Adviseur, Ebbinge (executive search & leergangen Toezicht Nieuwe Stijl)
  • Lid RvT Handjehelpen
  • Lid RvT Promentis verslavingszorg

Gezien de beperkte omvang van De Windroos heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om (voorlopig) geen bezoldiging te ontvangen voor haar werkzaamheden. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Juist bij een kleine organisatie, is de rol van de Raad belangrijk. De vier leden vervullen samen drie kerntaken: toezicht, advies (sparringpartner/netwerk) en werkgeverschap richting de directeur bestuurder. De Governance Code Zorg is een belangrijke leidraad.

Toezicht op

 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van De Windroos
 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van De Windroos
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van De Windroos
 • de financiële verslaglegging
 • de kwaliteit en veiligheid van zorg
 • de naleving van wet- en regelgeving
 • de verhouding met belanghebbenden

Advies

 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur bestuurder
 • optreden als klankbord voor de directeur bestuurder
 • beschikbaar stellen van het eigen relevante netwerk aan de directeur bestuurder en andere belanghebbenden binnen De Windroos
 • actief invullen van de ambassadeursrol voor De Windroos
 • anticiperen op maatschappelijk ontwikkelingen

Werkgeverschap directeur bestuurder

 • inrichting besturingsmodel van De Windroos
 • werving, selectie, aanname, promotie en ontslag directeur bestuurder
 • functionerings- en beoordelingscyclus met de directeur bestuurder, als werkgever betrokken bij en zicht hebben op het functioneren van de directeur bestuurder
 • motivatie, inspiratie en coaching richting directeur bestuurder
 • arbeidsvoorwaardenbeleid

Kandidatenprofiel

De Windroos beweegt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs en is financieel grotendeels afhankelijk van gemeenten (WMO) als opdrachtgever. In de Raad van Toezicht is reeds kennis en expertise aanwezig van onder meer onderwijs, governance & compliance, ondernemerschap, financiën, risicobeheersing, besturen en HRM.

Aanvullend hierop zoeken wij een vierde collega lid met ruime kennis van zorg (bij voorkeur GGZ) en/of ervaring binnen een gemeente (Sociaal Domein / WMO). Je bent bekend met het perspectief van gemeentes, de transitie van het sociaal domein, de vermaatschappelijking van de GGZ en de kansen en risico's van ondernemen binnen het sociaal domein.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 • De Raad van Toezicht (RvT) wordt zo samengesteld dat hij als geheel aan de volgende eisen voldoet:
 • De leden van de raad beschikken samen over de vereiste kennis en kunde om adequaat te kunnen oordelen over zowel de zorginhoudelijke strategie en doelstellingen als de bedrijfsvoering van De Windroos.
 • De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode.
 • De Raad heeft een heterogene evenwichtige samenstelling; naar leeftijd, geslacht en sociale en etnische achtergronden, opleiding en deskundigheid, drijfveren en karakters.
 • De leden opereren zonder zakelijk belang, vrij van last of ruggespraak en geven openheid over nevenfuncties, die niet strijdig mogen zijn met het belang van De Windroos.
 • De Raad van Toezicht is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • De Raad heeft als geheel voldoende regionale binding met het werkgebied van De Windroos.
 • De Raad beschikt over een relevant gezamenlijk netwerk.

Functie-eisen voor ieder individueel Lid Raad van Toezicht

 • Gedreven bij te dragen aan de missie, visie en doelstellingen van De Windroos, affiniteit met de doelgroep.
 • Inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van een Raad van Toezicht, inzicht in de rol en de kaders waarbinnen de Raad van Toezicht functioneert, ook ten opzichte van de bestuurder en zijn/haar beleidsvrijheid.
 • Ontvankelijk, betrokken, open, luisterend, observerend, doorgrondend (stellen van de juiste vragen), onafhankelijk en analytisch.
 • Oog hebben voor zorgvuldige besluitvorming en kunnen afwegen van belangen van verschillende stakeholders.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, relevant voor De Windroos. Strategisch inzicht en overzicht, het vermogen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde zaken.
 • Ieder lid dient de gehele raad te kunnen vertegenwoordigen.
 • Voldoende tijd (circa 0,5 tot 1 dag per maand) en in staat om circa 6/7 jaarlijkse vergaderingen / themabijeenkomsten bij te wonen. Bereid te investeren in de bij de Raad van Toezicht horende relatie met de organisatie.

Interesse?

Heb je interesse in de functie dan kun je reageren met je CV en een korte motivatie via onderstaand formulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Britt Blomsma, voorzitter Raad van Toezicht bij De Windroos, tel. 06-2602 2265.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 30 oktober 2020.

De kennismakings- en selectiegesprekken vinden plaats in Amstelveen, in de eerste twee weken van november.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (30-10-2020).

Over deze headhunter - AIM4

AIM4 is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod verbindt voor interim en vaste functies op tactisch/strategisch niveau. En we verzorgen coaching & development trajecten op het gebied van persoonlijk leiderschap.

AIM4 werkt anders. Uit overtuiging dat onze netwerkaanpak beter is. Persoonlijker en sneller. We kennen de mensen in ons netwerk, weten wie bij welke opdracht past en hebben gevoel voor de ‘klik’.

Meer vacatures van AIM4 op Lintberg

AIM4 is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.