Lid Raad van Toezicht

Deze procedure is gesloten (30-09-2020).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Dordrecht
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Corsten & Corsten voor Stichting Het Spectrum

De organisatie

Stichting Het Spectrum biedt diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de gemeente Dordrecht. De organisatie beoogt ouderen met een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen binnen de doelgroep van de VVT een prettiger leven te bieden.

Deze missie wordt uitgevoerd op basis van de kernwaarden: “Luisteren, samenwerken, flexibel, toegewijd en betrouwbaar”!

De organisatie heeft de rechtsvorm van een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De besturing van de stichting is conform de statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur (de bestuurder). Met de bestuurder is over en weer een goede samenwerking met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. 

De positie

In de Raad van Toezicht is momenteel een vacature. De Raad van Toezicht is op zoek naar een lid met de portefeuille Vastgoed & ICT. 

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.  De Raad van Toezicht fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk en integraal verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent drie commissies, te weten: de remuneratiecommissie, de commissie bedrijfsvoering & financiën en de commissie kwaliteit & veiligheid.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De toezichthouders worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen. 

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:  

 • het vervullen van de werkgeversrol voor de bestuurder en het zorgdragen  voor een capabel bestuur;
 • het terzijde staan van bestuurder met advies en als klankbord;
 • de naleving van de Governancecode Zorg overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling met de Raad van Bestuur;
 • het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur;
 • het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting verbonden zijn;
 • het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het toezicht op de financiële discipline en opvolgende verslaglegging;
 • de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • het toezicht op kwaliteit en veiligheid;
 • het toezicht op (het beleid ) de dialoog met de belanghebbenden over de zorg- en dienstverlening.

Kandidatenprofiel

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met de gemeente Dordrecht en regio Drechtsteden;
 • voelt zich verbonden met de kernwaarden van Het Spectrum;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling; 
 • is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt er naar;
 • heeft een adequaat netwerk;
 • heeft inzicht in het veld van stakeholders van de organisatie;
 • heeft een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren, is bereid dit jaarlijks te evalueren in Raad van Toezicht-verband en op professionele wijze gevolg te geven aan de uitkomsten van deze evaluatie. 

Functievereisten - de kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en/of toezichthoudende ervaring;
 • heeft een strategisch inzicht met helikopterview;
 • is kritisch en heeft een analytisch vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en hun samenhang te zien;
 • heeft ervaring op het gebied van vastgoed- en ICT ontwikkeling;
 • heeft kennis van investeringsbeslissingen op het terrein van vastgoed en ICT en de impact daarvan op de continuïteit van de organisatie.

Competenties - de kandidaat:

 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • heeft een goede balans tussen distantie en betrokkenheid;
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • heeft overtuigingskracht;
 • is maatschappelijk betrokken.

Het aanbod

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT. Het Spectrum is ingedeeld in klasse IV.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. De Raad van Toezicht van Het Spectrum laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch bereiken via 071 – 524 92 19.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 30 september. De data voor de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij Het Spectrum worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members. 

Deze procedure is gesloten (30-09-2020).

Over deze headhunter - Corsten & Corsten

Corsten & Corsten is een bureau voor executive search, interim-management en mobiliteit. Wij ondersteunen en begeleiden organisaties op gedurfde en energieke wijze bij de invulling van sleutelposities.

Corsten & Corsten wordt gevormd door Michiel en Wim Corsten, zoon en vader. Beiden met een sterke affiniteit met het maatschappelijk domein.

Meer vacatures van Corsten & Corsten op Lintberg

Corsten & Corsten is sinds 2018 aangesloten bij Lintberg.