Bestuurslid

Deze procedure is gesloten (03-10-2021).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Amsterdam
Dienstverband
Permanent
Headhunter
De Vroedt & Thierry voor VluchtelingenWerk Nederland

De organisatie

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) zet zich al meer dan 40 jaar in voor vluchtelingen. Ze ondersteunt hen vanaf het moment dat ze worden opgevangen in Nederland tot aan zelfstandigheid. 

Met een fijnmazig netwerk van betaalde medewerkers (circa 820 medewerkers/ 640 fte) en een groot aantal betrokken vrijwilligers in het hele land (circa 12.250) is VWN de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Met 76.000 donateurs is VWN bovendien stevig verankerd in de Nederlandse samenleving.

Missie

VWN is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich – op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers – inzet voor de bescherming van vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland. 

Visie

VWN streeft naar een samenleving waarin burgers, de Rijksoverheid en gemeenten, bedrijven en instellingen zich maximaal actief inzetten voor de opvang en de integratie van vluchtelingen. Een samenleving die zich openstelt voor de opvang en de integratie van vluchtelingen, waarin vluchtelingen die mogen blijven de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen in de maatschappij en waarin de zelfredzaamheid van vluchtelingen vooropstaat. En een samenleving die uitgeprocedeerden ondersteunt bij de eventuele terugkeer naar het land van herkomst. 

Iedere vluchteling die in Nederland bij VWN aanklopt voor begeleiding of belangenbehartiging, kan rekenen op dezelfde kwaliteit begeleiding. Een uniforme aanpak in de manier waarop VWN haar werk doet en het tegelijkertijd leveren van maatwerk is daarbij noodzakelijk, in goed overleg met elkaar en met andere spelers in het maatschappelijke veld. Collectieve belangenbehartiging en individuele begeleiding zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar, zowel in het werk van VWN in Nederland als in het werk op Europees niveau. 

Het doel van VWN is:

 • Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie; 
 • Het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming en de belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland, maar ook buiten Nederland, met name in Europa; 
 • Het zich, waar plaatselijk of regionaal nodig en/of gewenst voor de uitvoering van het gestelde hierboven, doen inzetten voor overige migranten;
 • Voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het (doen) behartigen van de belangen van asielzoekers en vluchtelingen door bemiddeling en interventies; 
 • Het verlenen van ondersteunende (kennis)activiteiten aan regionale stichtingen ten behoeve van asielzoekers en vluchtelingen; 
 • Het beïnvloeden van het beleid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen in het kader van de onafhankelijke collectieve belangenbehartiging;
 • Het (doen) bevorderen van draagvlak voor asielzoekers en vluchtelingen in de samenleving; 
 • Het (doen) uitvoeren van begeleidingstaken in de vorm van directe dienstverlenende activiteiten voor asielzoekers en vluchtelingen; 
 • Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid en het mogelijk maken van inspraak van vrijwilligers in het beleid; 
 • Het mogelijk maken van inspraak van asielzoekers en vluchtelingen in het beleid.

Visie 2025

Om de missie van VWN te verwezenlijken heeft VWN de volgende ambities opgenomen in de Visie 2025 aan de hand van vijf aandachtsgebieden. Deze brengen het ideaal van een verwelkomende samenleving op het gebied van asiel, integratie en draagvlak voor vluchtelingen dichterbij: 

 • Juridische veiligheid – Asiel
  • We zetten ons op creatieve manieren in om de overheid te houden aan mensenrechtenverdragen. We zoeken continu naar effectieve manieren om onze visie te laten horen en de overheid te bewegen om mensenrechten te respecteren. 
 • Maatschappelijke veiligheid – Integratie
  • We zetten aansprekende en effectieve werkwijzen in om het integratieproces van vluchtelingen ten volle te ondersteunen en te faciliteren, zodat vluchtelingen volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. 
 • Draagvlak
  • We zijn zichtbaarder in het publieke debat en mobiliseren onze achterban en anderen die vluchtelingen een warm hart toedragen om hetzelfde te doen. Met campagnes focussen we o.a. op meer ontmoeting en op het tegengaan van polarisatie. 
 • Internationale solidariteit
  • We laten ons meer zien op het internationale toneel en bundelen de krachten met Europese vluchtelingenorganisaties, omdat het asielbeleid steeds meer door de Europese Unie wordt bepaald. 
 • Onze organisatie
  • We vereenvoudigen onze organisatie door verder te gaan als één stichting. Zo gaat minder tijd verloren aan organisatorische zaken en is er meer tijd voor vluchtelingen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening

Momenteel bestaat de organisatie uit een vereniging met vijf aparte stichtingen (de leden van de vereniging) verdeeld over heel Nederland. Met deze landelijke organisatie is VWN in staat om overal in Nederland waar een vluchteling behoefte heeft aan ondersteuning, die dienstverlening daadwerkelijk te verlenen. Omdat VWN over het hele land aanwezig is en in alle fases van het traject van vluchtelingen naar een nieuw bestaan betrokken is, kan VWN opkomen voor hun belangen; in de politiek en in het maatschappelijk debat. 

Om deze doelstellingen nog beter te dienen zal VWN deze vijf stichtingen en de vereniging onderbrengen in één stichting. Dit symboliseert dat alle medewerkers van VWN altijd dezelfde doelen nastreven. Het biedt nieuwe kansen om de dienstverlening verder te verbeteren, en om een krachtiger geluid in het debat te laten horen. Bovendien zorgt het voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de organisatie, zodat VWN haar aandacht optimaal op haar kerntaken kan richten. 

VWN wil per 1 januari 2022 de huidige vijf stichtingen en de vereniging onderbrengen in één stichting. De volledige veranderperiode loopt tot en met 2023.

De positie

Het speelveld van VWN is regionaal, nationaal en internationaal aan veranderingen onderhevig. VWN heeft te maken met fluctuerende instroom van vluchtelingen, nieuwe wetgeving (wet Koolmees), veranderende rolopvattingen van partners (zoals bijvoorbeeld gemeenten) en een toename van het belang van het samenwerken in netwerken. Deze veranderingen in de externe context brengen ook de nodige (financiële) uitdagingen voor de organisatie met zich mee. Voorgaande vraagt om een stabiele organisatie die stevig verankerd is en blijft in de samenleving, een stabiele en betrouwbare partner is, flexibel en wendbaar kan reageren op ontwikkelingen en proactief en daadkrachtig optreedt. 

Het Bestuur van VWN bestaat uit twee statutair bestuurders. Er is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid, waarbij elke bestuurder een collectieve verantwoordelijkheid heeft voor de besturing van de organisatie en beiden gelijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor elkaars handelen. Het Bestuur ontleent zijn bevoegdheden aan de wet, de statuten van VWN en het bestuursreglement van de Raad van Toezicht. 

Er is sprake van een voorzitter als primus inter pares en een verdeling van portefeuilles/ aandachtsgebieden tussen beide bestuurders. Beide bestuursleden zijn elkaars vervanger. Conform de taakverdeling binnen het Bestuur is het bestuurslid primair verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de doorvertaling naar de interne bedrijfsvoering. 

Het Bestuur ontvangt adviezen van het directieteam en van de bestuursadviescommissies. 

Doel van de functie is het zorg dragen voor de realisatie van de begeleiding en belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen in een organisatie waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken. Draagt daartoe binnen de kaders van de Raad van Toezicht zorg voor de ontwikkeling van strategie, beleid, cultuurvisie, organisatie- en governancestructuur en sturing en verantwoording, alsmede voor de beschikbaarheid van een adequaat en actueel producten- en dienstenpakket. Primaire focus ligt daarnaast op de interne bedrijfsvoering. Tevens moet samen met de bestuursvoorzitter de fusie-organisatie begeleid worden naar een nieuwe organisatie met daarin een sterkere wij-cultuur. Ook moet er geanticipeerd worden op nieuwe wetgeving en veranderingen in het speelveld, en moet waar nodig de dienstverlening hierop aangepast worden. 

Het bestuurslid vormt samen met de bestuursvoorzitter een tweehoofdig collegiaal bestuur. Het bestuurslid geeft hiërarchisch leiding aan de directeuren van de hem toebedeelde aandachtsgebieden en indirect aan alle medewerkers van de organisatie. Het bestuurslid legt, met het gehele Bestuur, rekening en verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Taken & verantwoordelijkheden

 • Resultaatgebied 1: Organisatiebeleid ontwikkelen en realiseren
  • Draagt zorg voor het voortdurende proces van strategie- en beleidsontwikkeling en geeft dit proces mede vorm; 
  • Draagt zorg voor de vertaling van strategische doelstellingen naar jaarplannen, kaders, structuur, diensten en standpunten van de organisatie, met accent op de interne bedrijfsvoering; 
  • Draagt zorg voor het vaststellen, uitvoeren en periodiek evalueren van plannen/resultaten die zijn afgeleid van het vastgestelde beleid, de taakstelling, het jaarplan en de begroting; 
  • Signaleert, volgt en interpreteert relevante ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling van de organisatie, speelt hierop in en bevordert het proces van innovatie binnen de organisatie; 
  • Draagt zorg voor de informatievoorziening aan en voor gestructureerd overleg en afstemming binnen de organisatie en richting Raad van Toezicht; 
  • Draagt zorg voor het vaststellen van de begroting van de organisatie en de benodigde governance en risicobeheersingsinstrumenten. 
 • Resultaat: De strategie en het beleid van de organisatie en met name de interne bedrijfsvoering zijn ontwikkeld en gerealiseerd, zodanig dat vastgestelde doelstellingen helder en concreet zijn en zijn behaald.
 • Resultaatgebied 2: Organisatie aansturen
  • Stuurt de organisatie aan, binnen de afgesproken strategische, organisatorische, financiële, personele en communicatie beleidskaders en doelstellingen; 
  • Bevordert en ziet toe op een efficiënte en effectieve wijze van werken binnen de organisatie en het behalen van resultaten; 
  • Geeft leiding, informeert en coacht functionarissen conform de binnen het Bestuur overeengekomen taakverdeling en treedt daarbij richtinggevend op; 
  • Is verantwoordelijk voor de benoeming, beoordeling, begeleiding, ontwikkeling en ontslag van medewerkers; 
  • Draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening, is budgetverantwoordelijk en zorgt voor de financiële risicobeheersing; 
  • Draagt zorg voor een continue aanpassing van de organisatie aan de vraag vanuit de externe omgeving en politieke ontwikkelingen en managet de interne veranderingsprocessen; 
  • Draagt mede zorg voor de verantwoording van de resultaten richting Raad van Toezicht; 
  • Treedt binnen kaders op als plaatsvervangend bestuursvoorzitter en bestuurder in de zin van de WOR en treedt actief op in de samenwerking met de OR. 
 • Resultaat: De organisatie is aangestuurd, zodanig dat het vastgestelde beleid en de vastgestelde doelstellingen worden gerealiseerd en verantwoord.
 • Resultaatgebied 3: Interne bedrijfsvoering en inhoudelijke bedrijfsprocessen realiseren
  • Draagt zorg voor de uitwerking en uitvoering van de onder zijn verantwoordelijkheid vallende bedrijfsprocessen; 
  • Is verantwoordelijk voor het instrumentarium op het terrein van governance, financiële controle, kwaliteitsbewaking; 
  • Draagt zorg voor de financiële en kwaliteits-, risicobeheersings- en controlesystemen, het financieel beheer en de financiële verantwoording. 
  • Draagt zorg voor de uitvoering van het informatiebeheer en ICT-beleid, alsmede voor de informatievoorziening en gestructureerd intern overleg en afstemming waar het de interne bedrijfsvoering betreft; 
  • Draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het personeelsbeleid; 
  • Draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het facilitaire beleid; 
  • Draagt zorg voor de administratieve bedrijfsprocessen en ondersteuningsprocessen.
 • Resultaat: De bedrijfsprocessen binnen het eigen aandachtsveld zijn effectief, efficiënt en conform doelstellingen gerealiseerd. De interne bedrijfsvoering is zodanig opgezet en uitgevoerd dat de primaire bedrijfsprocessen optimaal zijn ondersteund.

Kandidatenprofiel

Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau;  
 • Ruime ervaring binnen een complexe bestuurlijke omgeving; 
 • Ruime kennis van managementtechnieken, organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid, ICT waaronder digitalisering;  
 • Visie op ontwikkelingen binnen de sector alsmede kennis en inzicht in de dienstverlening aan en belangenbehartigingsprocessen ten behoeve van vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers; 
 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen, organisatieontwikkeling, strategische beleidsbepaling;  
 • Kennis van en ervaring met de diverse bedrijfsvoeringsterreinen, financiële verantwoording en governance;  
 • Kennis van en ervaring met het werken met een vrijwilligersorganisatie.

Ervaren bestuurder en people manager 

 • Is een ervaren bestuurder die verbindend is en grip heeft op de interne bedrijfsvoering; 
 • Is een echte people manager die de randvoorwaarden kan creëren waarbinnen de medewerkers en andere belanghebbenden (binnen de context van de nieuwe organisatiestructuur) kunnen excelleren; 
 • Kan sturing geven aan een complexe organisatie en zorgt voor verantwoordelijkheden laag binnen de organisatie; 
 • Kan passie en betrokkenheid binnen de organisatie combineren met een zakelijk bestuurlijke benadering; 
 • Heeft een uitgesproken visie op het producten- en dienstenpakket en de cultuur van de organisatie; 
 • Kan vanuit een helicopterview en in afstemming binnen een collegiaal bestuur de belangen van de gehele organisatie waarborgen en resultaten en doelstellingen realiseren. Streeft daarbij altijd naar consensus binnen het collegiaal bestuur; 
 • Is in staat in een veranderende politieke, maatschappelijke en financiële context nieuwe doelstellingen voor de organisatie te zoeken en berekende risico’s aan gaan; 
 • Is flexibel waar nodig, maar straalt bovenal helderheid uit. Is consistent in de besluitvorming en kan ook pijnlijke beslissingen nemen en deze onderbouwen en overdragen. 

Bedrijfsvoering

 • Heeft als collegiaal bestuurder, samen met de andere bestuurder, een bepalende visie op de strategische positie van de organisatie en van daaruit met name op de interne bedrijfsvoering en externe dienstverlening; 
 • Heeft een duidelijke aanpak voor het professionaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van de interne organisatie en zorgt daarbij voor draagvlak;  
 • Heeft een duidelijke visie op de financiële verantwoording; 
 • Is in staat te beoordelen wat de consequenties van interne en externe ontwikkelingen zijn voor de organisatie;  
 • Kan beleidsadviezen uit de organisatie beoordelen en vertalen naar standpunten, doelstellingen, strategie van de organisatie. Kan daarbij duidelijke prioriteiten stellen; 
 • Is zeer goed in staat interne verantwoordingsrapportages te analyseren en in te schatten wanneer ingrijpen of risicosignalering nodig is en wanneer de RvT moet worden geïnformeerd; 
 • Weet zeer goed te beoordelen welke maatregelen kunnen en moeten worden genomen ter oplossing van een probleem of vermijding van een risico en kan ook anderen daarvan overtuigen; 
 • Weet welke veranderingen in regelgeving en binnen het vakgebied relevant zijn voor de organisatie en kan daarop sturen; 
 • Kan mede de groeiende noodzaak tot transparantie, integriteit en verantwoording vertalen naar control-, rapportage- en monitoringsvereisten voor de organisatie. 

Stakeholdermanagement

 • Kan omgaan met de inherente polariteiten in het werk van VWN (centrale sturing/lokale autonomie, belangenbehartiging/dienstverlening, betaald/onbetaald); 
 • Is een geloofwaardig boegbeeld voor de organisatie naar binnen toe; 
 • Is zeer goed op de hoogte van hetgeen er leeft binnen de organisatie en is in staat daar op effectieve wijze op in te spelen; 
 • Is zeer goed op de hoogte van hetgeen er binnen het totale externe krachtenveld en binnen de gehele organisatie speelt. Weet daarbij de balans in het oog te houden tussen de verschillende belangen van alle betrokken partijen; 
 • Zoekt verbinding binnen een relevant extern netwerk op het vakgebied.  

Affiniteit met vluchtelingenwerk

 • Heeft affiniteit met vluchtelingenwerk en vluchtelingenvraagstukken; 
 • Heeft affiniteit met het werken met vrijwilligers; 
 • Is zeer goed op de hoogte van relevante politieke, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de eigen organisatie alsook voor het externe krachtenveld en de gewenste dienstverlening; 
 • Heeft een duidelijke visie op asiel- en vluchtelingenbeleid. 

Persoonskenmerken

 • Ambitieus, iemand die echt de wil en de ambitie heeft om er iets moois van te maken; 
 • Verbinder, mensenmens (empathisch); 
 • Communicatief sterk; 
 • Conceptueel strategisch en analytisch sterk; 
 • Risicobewust; 
 • Teamspeler; 
 • Dienstverlenend; 
 • Besluitvaardig, in staat om ad-hoc beslissingen te nemen; 
 • Kan goed tegen druk (bijvoorbeeld bestuurlijke druk, tijdsdruk of op het terrein van interne bedrijfsvoeringsrisico’s); 
 • Resultaatgericht; 
 • Nieuwsgierig; 
 • Beschikt over leervermogen en aanpassingsvermogen. 

Interesse?

Indien u zich herkent in de genoemde criteria, wordt u uitgenodigd op deze positie te reageren via onderstaand formulier, inclusief actueel cv en motivatiebrief. De uiterste reactietermijn is 3 oktober 2021.

Deze procedure is gesloten (03-10-2021).

Over deze headhunter - De Vroedt & Thierry

De Vroedt & Thierry is een van de oudste executive search en leadership consultancy bureaus van Nederland en wordt beschouwd als een Nederlandse “thought leader” op het gebied van leiderschap, (top)talent en diversiteit.

Ondanks het feit dat wij al 45 jaar actief zijn als bureau, staan wij voor de constante vernieuwing van ons vak en proberen we onze klanten van dienst te zijn door de laatste ontwikkelingen in het vak in onze dienstverlening op te nemen.

Wij publiceren over de laatste trends op het gebied van leiderschap in een steeds verder digitaliserende wereld en beschikken over specifieke sectorale kennis om onze klanten (in Nederland en daarbuiten) nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn. We combineren dit met onze brede blik, waardoor wij in staat zijn om een variëteit aan gekwalificeerde en diverse kandidaten te presenteren aan onze opdrachtgevers. 
 
Wij worden vooral benaderd voor de invulling van senior managementrollen, bestuurlijke posities en toezichthoudende rollen (Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht). Onze klantenkring is zeer breed en strekt zich uit van beursgenoteerde vennootschappen, familiebedrijven, ngo’s en private equity fondsen tot overheidsinstellingen en publiek-private organisaties.

Meer vacatures van De Vroedt & Thierry op Lintberg

De Vroedt & Thierry is sinds 2009 aangesloten bij Lintberg.