Directeur/Bestuurder Ouderenzorg

Deze procedure is gesloten (19-03-2013).
Vakgebied
Management
Salaris
100k - 150k per annum
Locatie
Leerdam
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Movimento

Functieprofiel

Raad van Bestuur / directeur

directeur/bestuurder

Protestants Interkerkelijke Stichting "Huis ter Leede" te Leerdam

Organisatie en context

Huis ter Leede heeft haar hoofdvestiging in Leerdam en biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen en andere kwetsbare groepen waarbij de vraag van de cliënt en diens naasten voorop staat. Zij doet dat vanuit een protestants christelijke identiteit.
Huis ter Leede levert zorg aan ± 100 cliënten in de intramurale vestiging in Leerdam en extramurale zorg aan ± 400 cliënten en WMO diensten aan ± 1000 cliënten in de wijde regio daaromheen.
Bij Huis ter Leede horen eveneens: Protestants Interkerkelijke Stichting Huisvesting Ouderen "Rondas en Beukelaar" en Protestants Interkerkelijke Stichting Zorg- en Dienstverlening "De Vijfheerenlanden". Binnenkort zullen deze stichtingen tot één stichting samengevoegd zijn.

De kernwaarden van Huis ter Leede komen voort uit haar christelijke identiteit: warmte, barmhartigheid en oog voor elk uniek mens. Huis ter Leede wil daarom ook ruimte bieden en kennismaken met cliënten ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Er is respect voor elke belevingsvorm. De visie van Huis ter Leede is gebaseerd op die kernwaarden en wordt gekenmerkt door een sterke wijkgerichtheid en een ja-cultuur. Op elke vraag wordt onmiddellijk geleverd. Huis ter Leede heeft zich een spilfunctie in de wijk en op verschillende plekken in de regio verworven, daar waar andere aanbieders niet alle kansen hebben benut (24 uurszorg in de wijk en maaltijden buitenshuis). Huis ter Leede biedt de WMO-zorg budget- neutraal aan om daarmee haar marktaandeel in AWBZ zorg te vergroten.
Huis ter Leede betrekt veel uiteenlopende groepen in de samenleving bij haar opgave om een spil in de wijk te willen zijn.

Huis ter Leede heeft kenmerken van een pioniersorganisatie: ondernemingszin in alle lagen, ruimte van handelen. Met betrekking tot de structuur, procedures en systemen is er een noodzaak tot verbetering. Aan de vereiste kwaliteitssystemen wordt voldaan.

Huis ter Leede is de laatste jaren sterk gegroeid in productie en heeft daardoor momenteel een redelijk gezonde financiële positie. De continuïteit hiervan is echter, deels vanwege de regelgeving, deels door het ontbreken van een lange termijn strategie, niet geborgd.

Klik hier voor het Jaardocument 2011 van Huis ter Leede.

De vacature

Medio 2013 zal de huidige directeur/bestuurder met vervroegd pensioen gaan. De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe directeur/bestuurder per 1 juli 2013 die op inspirerende, verbindende en ondernemende wijze de organisatie structureert en bestuurt en met een meerjaren strategie zorg draagt voor een toekomstbestendig perspectief.

Resultaatverwachtingen

In de volgende besturingsfase wil Huis ter Leede de organisatie klaar maken voor de toekomst:

 • De huidige productie continueren en de positie in de markt versterken op basis van een strategisch meerjarenplan. Men wil ondernemend en innovatief blijven, binnen duidelijke kaders;
 • In de te ontwikkelen strategie nadrukkelijk ook de huisvestingscomponent borgen. Huurkosten en huuropbrengsten in balans brengen, evenals de zorgkosten en zorgopbrengsten.
 • Een heldere structuur van verantwoordelijkheden en bevoegdheden ontwikkelen;
 • Een taakstellende budgetstructuur en managementinformatiesysteem ontwikkelen; een managementverantwoording systeem ontwikkelen;
 • Een cultuur ontwikkelen waarin de verantwoordelijkheid laag in de organisatie blijft, de kwaliteit van zorg en de ontwikkelingskracht van de medewerkers benut worden en tegelijkertijd heldere procedures gevolgd worden;
 • Vernieuwing van het aanbod in relatie tot marktontwikkelingen, ondermeer de huidige pilot projecten om service op maat te leveren en 1,5 lijnszorg met apothekers en huisartsen, verder ontwikkelen;
 • Intensieve samenwerking met soortgelijke organisaties onderzoeken, waaronder een shared service center. 
 • Gestructureerd overleg met de belanghebbende gremia

In een managementcontract worden kwantitatieve parameters vastgesteld.

Profiel

Kennis- en deskundigheidseisen

 •   Academisch werk- en denkniveau;
 •   Aantoonbare bestuurlijke ervaring en kwaliteiten;
 •   Het hebben van een Protestants Christelijke identiteit, deze uitdragen en hier ook in de organisatie inhoud aan kunnen geven;
 •   Kennis van en visie op ouderenzorg (en financiering). Kunnen ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten;
 •   Kennis van en visie op ketensamenwerking.

Persoonskenmerken

 •   Doorleeft de kernwaarden en het cultureel gedachtegoed van Huis ter Leede;
 •   Dienend leider;
 •   Verbindend;
 •   Ondernemend, omgevingsbewust, organisatiesensitief & toekomstgericht;
 •   Krachtige persoonlijkheid: besluitvaardig en betrouwbaar;
 •   Goede communicator en netwerker;
 •   Een toegankelijke en in de organisatie zichtbare directeur;
 •   Empatisch sterk

Competenties

 •   Visie
 •   Omgevingsbewustzijn
 •   Ondernemerschap
 •   Samenbindend ontwikkelingsgericht leiderschap
 •   Integriteit
 •   Communicatieve vaardigheden
 •   Voortgangscontrole

Honorering

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ).

Interesse?

U kunt solliciteren via onderstaand formulier in de vorm van een schriftelijke motivatie en actueel CV o.v.v. Bestuurder – Huis ter Leede. U kunt reageren tot 6 maart a.s.

De selectiegesprekken bij Movimento vinden plaats in week 11 en 12.
De interne procedure bij Huis ter Leede vindt plaats in week 13 tot en met 17.
Het streven is de procedure af te ronden vóór 1 mei 2013.
 

Deze procedure is gesloten (19-03-2013).