Directeur-bestuurder

Deze procedure is gesloten (30-12-2021).
Vakgebied
Management
Salaris
Max. € 123.000
Locatie
Putten
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Terra Management Search voor Woningstichting Putten

De organisatie

Woningstichting Putten is dé partij die in Putten zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Doel is om voor passende huisvesting te zorgen voor mensen die, vanuit financiële of sociale omstandigheden, hier niet zelf in kunnen voorzien.

De zeventien enthousiaste medewerkers vertalen woonwensen, in nauwe samenwerking met bewoners en wijkorganisaties, naar een betaalbaar eigen thuis in een plezierige en veilige woonomgeving.

Woningstichting Putten is een kleine maar professionele corporatie en bezit in totaal 2.040 woningen, 54 garages, 71 onzelfstandige woongelegenheden en 1 bedrijfsruimte (kantoor) in de gemeente Putten (peildatum 15 november 2021). De organisatie richt zich ook op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe sociale huurwoningen en daarbij horende diensten. Er wordt binnen de mogelijkheden gewerkt naar een situatie zonder knelpunten op de woningmarkt. Maatschappelijke betrokkenheid met oog voor ont-wikkelingen is hierbij één van de kernwaarden.

Woningstichting Putten voelt zich zeer verbonden met de gemeenschap in Putten. De medewerkers kennen de plaats en de mensen die er wonen. Een belangrijke kwaliteit van Woningstichting Putten is het zien van de kracht van de kleinschaligheid van de Puttense samenleving en de organisatie.
In het lokale speelveld is de organisatie de eerste logische partner voor de gemeente en andere belanghebbenden in het aanbieden van sociale huurwoningen. Op deze manier verbindt de woningstichting zich aan Putten en is er sprake van wederkerigheid.

Maatschappelijke en strategische context
Woningstichting Putten is zich ervan bewust dat de samenleving snel verandert. Met de herziening van de Woningwet is het speelveld eveneens veranderd. Het werkveld van woningcorporaties is duidelijk afgebakend, de verantwoordingsmethodiek is aangepast en de lokale verankering heeft een extra impuls gekregen.

Corporaties, zo ook Woningstichting Putten, worden geplaatst voor hoge ambities ten aanzien van verduurzaming en het betaalbaar houden van huurwoningen. Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en doorstromers geeft een opwaartse druk op de Puttense woningmarkt, iets wat mogelijk versterkt wordt door “de trek uit de Randstad” doordat het (deels) thuiswerken meer gebruikelijk wordt. Hierdoor dreigen, niet alleen de doelgroepen van Woningstichting Putten, maar ook een deel van de midden-inkomens, in de knel te raken.

Deze ontwikkelingen vragen herbezinning van Woningstichting Putten. De organisatie zal blijvend actie moeten ondernemen om de visie de komende jaren handen en voeten te geven. Hiervoor gaat de organisatie het gesprek aan met de huurders, de huurders-organisatie en samenwerkingspartners.

De juridische rechtsvorm is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder en het interne toezicht wordt verricht door de raad van commissarissen. De controller en staf- en communicatieadviseur vallen onder directe verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. De controller kan rechtstreeks aan de raad van commissarissen rapporteren en adviseren. De werkorganisatie is verdeeld over drie afdelingen met elk een afdelingsmanager. Er zijn 17 medewerkers (14,3 fte) in dienst.

De directeur-bestuurder wordt bij het besturen ondersteund door een managementteam. Naast de directeur-bestuurder bestaat dit team uit de drie afdelingsmanagers, de manager Bedrijfsvoering, de manager Wonen en de manager Vastgoed.

De positie

Na bijna zeven jaar heeft de vorige directeur-bestuurder afscheid genomen van Woningstichting Putten. Zij heeft er zelf voor gekozen om haar carrière elders voort te zetten. Zij heeft een gezonde organisatie achtergelaten die goed presteert en waar het plezierig werken is.
Er is gekozen om de periode tussen het vertrek van de directeur-bestuurder en de komst van de nieuwe bestuurder te overbruggen met een ervaren interim directeur-bestuurder.

Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de totale organisatie en geef je richting aan de verdere ontwikkeling van Woningstichting Putten. Met visie op maatschappelijk ondernemerschap en met oog voor financiële continuïteit draag je zorg voor het ontwikkelen van beleid en de vertaalslag van de strategische doelen naar concreet haalbare plannen. Je begrijpt hierbij goed wat er speelt in een kleine gemeente als Putten, en zorgt door handelwijze en resultaten dat er door de externe stakeholders met respect over Woningstichting Putten gesproken wordt.

Je bent het boegbeeld van de organisatie. Je speelt adequaat in op maatschappelijke vraagstukken en je weet relaties goed te onderhouden, ook wanneer niet alle belangen van die relaties behartigd kunnen worden door de corporatie. Je realiseert je dat er veel gevraagd wordt van je netwerkkwaliteiten als directeur-bestuurder om de doelgroep van Woningstichting Putten hiervan maximaal mee te laten profiteren. Je werkt actief aan de samenwerking met andere partijen. Je weet het belang van Woningstichting Putten bij de relevante stakeholders onder de aandacht te brengen en je creëert bij hen draagvlak voor de keuzes van Woningstichting Putten en de plannen die daaruit voortvloeien.

Als leider ben je duidelijk en helder in de doelen en de manier waarop je die wilt bereiken. Je zet aan tot constructieve discussies met elkaar en neemt op grond daarvan heldere beslissingen. Verantwoordelijkheden worden hierbij zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Je realiseert je dat de werkorganisatie goede prestaties neerzet en dat het roer niet volledig om hoeft. Wel zijn er nog efficiency-, cultuur- en samenwerkingsslagen te maken, maar “om het kind niet met het badwater weg te gooien”, dienen deze zorgzaam te worden doorgevoerd.

Je werkt aan een open relatie met de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie. Je luistert, weegt af en zorgt voor verbinding en draagvlak.

Woningstichting Putten is een kleine organisatie waardoor je niet alleen strategisch en tactisch handelt maar ook hands-on bent en bijvoorbeeld je eigen beleidsnotities schrijft. Je bent een directeur dicht bij de medewerkers en huurders.

Je legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan de raad van commissarissen en weet zowel de raad als andere belanghebbenden volledig en goed te infomeren.

Kandidatenprofiel

De nieuwe directeur-bestuurder creëert met visie, ambitie en lef – in goede samenwerking met alle gremia – ambitieuze doelstellingen en weet deze ook te realiseren. Inspireert en stimuleert het team tot verbeteringen en is medebepalend voor een cultuur waar met plezier gewerkt wordt. Komt op voor de doelgroep van Woningstichting Putten en onderhoudt warme contacten met huurders en de Huurdersorganisatie.

Taken en verantwoordelijkheden
Puntsgewijs kunnen deze als volgt worden geduid:

 • de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie;
 • het ontwikkelen van visie, uitzetten van de strategie, vaststellen van het algemene beleid en (door)ontwikkelen en realiseren van het ondernemingsplan;
 • het afwegen van kansen, tegengestelde belangen en risico's om tot een evenwichtig besluit te komen;
 • het ontwikkelen en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het realiseren van ambitieuze doelstellingen;
 • het optimaliseren van de cultuur en werkprocessen, waarbij door samenwerking tot grotere prestaties wordt gekomen;
 • het zorgdragen voor een goede communicatie en verhoudingen binnen alle gremia van Woningstichting Putten.

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

 • je hebt minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt een stevige visie op maatschappelijk ondernemen, opgedaan in een managers- of bestuurderspositie;
 • je kent de ontwikkelingen in aanpalende sectoren zoals het sociaal domein en de zorg en kunt samenwerken aan maatschappelijke opgaven;
 • je hebt het lef en vermogen om met een organisatie scherp te anticiperen op externe ontwikkelingen;
 • je bent uitstekend in staat om de corporatie zelfbewust extern te vertegen-woordigen en een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • je hebt een groot inlevingsvermogen en begrijpt de huurders;
 • je manier van leidinggeven is enthousiasmerend, positief/vrolijk, inspirerend, stimulerend en verbindend;
 • je begrijpt en voelt je thuis in een Veluwse kleinschalige omgeving, maar je bent ook in staat om regionaal en/of landelijk contacten te leggen en te benutten;
 • je bent in staat om te schakelen tussen het werken op strategisch en tactisch niveau;
 • je realiseert je dat je in een kleine organisatie over een hands-on-mentaliteit en integrale kennis moet beschikken;
 • je informeert de stakeholders steeds weer op een passende en transparante wijze;
 • je beschikt over uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden en bent duidelijk en daadkrachtig;
 • je bent een vrolijke collega waarmee het plezierig samenwerken is.

Arbeidsvoorwaarden 

De aanstelling als bestuurder is in eerste instantie voor een periode van vier jaar met uitzicht op nog eens vier jaar (conform Governance Code). De standplaats voor de functie is Putten.
Woningstichting Putten is een organisatie die valt onder de Wet Normering Topinkomens. Woningstichting Putten is ingedeeld in bezoldigingsklasse C. Het jaarsalaris van de directeur-bestuurder is derhalve maximaal € 123.000,= (inclusief onder andere belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever).

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link. De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Terra Management Search begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. Een assessment kan als onderdeel van het selectieproces worden ingezet.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 30 december a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae. 

Deze procedure is gesloten (30-12-2021).

Over deze headhunter - Terra Management Search

Terra Management Search is specialist in het bemiddelen van bestuurders-, directie-, management- en toezichthoudende functies. Wij staan voor een kwalitatieve dienstverlening in werving & selectie, en executive search voor zowel vaste als interim posities.

Meer vacatures van Terra Management Search op Lintberg

Terra Management Search is sinds 2021 aangesloten bij Lintberg.