Bestuurder (zorg)

Deze procedure is gesloten (04-07-2018).
Vakgebied
Management
Salaris
€ 100.000 - 150.000
Locatie
Middelburg
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Corsten & Corsten voor SVRZ

De organisatie

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een organisatie op het gebied van ouderenzorg in Zeeland. Acht zorglocaties en een groot aantal groepswoningen en woonzorgcentra in wijken en dorpen in Zeeland staan garant voor zorg- en dienstverlening die aansluit bij de wensen van de ongeveer 1400 intramurale, 775 extramurale cliënten en 300 cliënten dagbehandeling / dagverzorging. Binnen SVRZ zijn ±3000 medewerkers en ±1500 vrijwilligers werkzaam.

De doelstelling van SVRZ luidt volgens de statuten: SVRZ voorziet in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn van cliënten die enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of andere vorm van zorg behoeven.

De missie van SVRZ is om met cliënten invulling te geven aan de voor hen belangrijke waarden in het leven. Deze missie vat SVRZ samen met de slogan ´SVRZ zorgt in Zeeland´. Zorg is hierbij meer dan alleen verzorgen van, maar krijgt echt inhoud met de kernwaarden:

 • nabijheid
 • vrijheid
 • verantwoordelijkheid
 • gelijkwaardigheid

SVRZ verleent in Zeeland zorg aan ouderen met lichamelijke of geestelijke klachten. SVRZ biedt het hele palet, dus zowel basiszorg als specialistische zorg. Dit gebeurt vanuit specialistische centra, zorgcentra maar bijvoorbeeld ook bij cliënten thuis. In de omgeving van SVRZ zijn veel zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties actief. Deze organisaties verwijzen cliënten door naar SVRZ, andersom verwijst SVRZ ook cliënten door. Door zich zo in verbinding te stellen met andere partners in de zorg, kan SVRZ cliënten de juiste zorg bieden.

De positie

SVRZ hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. In 2013 heeft SVRZ de transitie gemaakt naar een structuur met één bestuurder. Om dit mogelijk te maken heeft een clustering van stafafdelingen plaatsgevonden tot drie stafafdelingen met aan het hoofd een stafdirecteur (Bedrijfsvoering & Control, Zorg & Kwaliteit en Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling). Communicatie, I&A, Informatiemanager en het Bestuurssecretariaat rapporteren rechtstreeks aan de bestuurder. 

De bestuurder geeft, naast de stafdirecteuren, hiërarchisch leiding aan de locatiemanagers en de manager medische dienst. Zij vormen gezamenlijk het Management Team. Daarnaast worden de locatiemanagers en de manager medische dienst functioneel en inhoudelijk gevoed door de stafdirecteuren. De bestuurder en de stafdirecteuren vormen gezamenlijk het stafdirecteurenoverleg (SDO). 

Taken & verantwoordelijkheden

SVRZ is als organisatie hard op weg naar operational excellence. De organisatie presteert uitstekend, zowel op het vlak van kwaliteit van zorg als op het vlak van bedrijfsvoering.

Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij het bestaande beleid voorzet en uitbouwt, zodanig dat de in het strategisch plan gestelde doelen voor 2020 gehaald worden. Daarnaast liggen er voor SVRZ kansen om zich regionaal verder te ontwikkelen en te groeien, met name waar het innovatie betreft. Dat vereist van de nieuwe bestuurder ondernemerschap, maar ook diplomatie.

Mede in het licht van het bovenstaande liggen er kansen om de samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen(organisaties) verder te ontwikkelen. 

Kandidatenprofiel

 • Bezit een zakelijke instelling
 • Is een krachtig leider en tevens een teamspeler
 • Is een strateeg, geeft uitvoering aan het strategisch kader van de organisatie
 • Kent een goede balans tussen externe betrokkenheid en interne verantwoordelijkheden
 • Stimuleert innovatie, legt creativiteit aan de dag
 • Heeft een natuurlijke nieuwsgierigheid.
 • Heeft een academisch denk- en werkniveau 
 • Heeft bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond
 • Heeft ervaring als bestuurder of ruime managementervaring en bestuurlijk gezag
 • Kent het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de toepassing daarvan
 • Heeft bekendheid met of aantoonbare interesse in het primaire proces in een zorgorganisatie
 • Is bereid om zich voor een langere periode aan de organisatie te verbinden
 • Is woonachtig in Zeeland of heeft de bereidheid naar Zeeland te verhuizen.

Competenties

De kandidaat:

 • Is een inspirator, neemt mensen mee in ontwikkelingen
 • Geeft op een coachende wijze leiding
 • Heeft een goed ontwikkeld verbindend vermogen
 • Opereert met senioriteit in bestaande samenwerkingsverbanden 
 • Is in staat om in een zich sterk ontwikkelende omgeving de wenselijkheid van nieuwe strategische samenwerkingsverbanden te onderkennen en vorm te geven.

Deze profielschets laat zien dat SVRZ op zoek is naar een stevige en veelzijdige bestuurder. Een ervaren strateeg, die leiding geeft aan een ambitieuze organisatie en de koers hiervan onderschrijft. Iemand met oog en gevoel voor innovatie en kansen op het gebied van samenwerking met andere zorgaanbieders. Een bestuurder die zich graag zowel binnen als buiten de organisatie profileert, kan inspireren en coachen en die zich (van nature) op zijn of haar plek voelt in Zeeland.

Het aanbod

Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging van een tweede termijn (nogmaals vier jaar).

Interesse?

Wij vragen u uitsluitend te reageren indien in zich in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten via +31 (0)71 52 49 219.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Deze procedure is gesloten (04-07-2018).

Over deze headhunter - Corsten & Corsten

Corsten & Corsten is een bureau voor executive search, interim-management en mobiliteit. Wij ondersteunen en begeleiden organisaties op gedurfde en energieke wijze bij de invulling van sleutelposities.

Corsten & Corsten wordt gevormd door Michiel en Wim Corsten, zoon en vader. Beiden met een sterke affiniteit met het maatschappelijk domein.

Meer vacatures van Corsten & Corsten op Lintberg

Corsten & Corsten is sinds 2018 aangesloten bij Lintberg.